Všeobecná obchodní ustanovení

I Všeobecná ustanovení

1. Společnost ARTELA s.r.o., se sídlem Eisnerova 6, 841 07 Bratislava, IČO 46726781, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 82825/B (dále jen „Provozovatel“ nebo jen „Společnost“) je provozovatel internetové stránky www.ajobs.eu (dále jen „Webová stránka“) a poskytovatel služeb v rozsahu živnostenského oprávnění na Webové stránce v souladu a dle platných právních předpisů SR.

2. Provozovatel v souladu s ustanovením § 273 zák. č. 513/1991 Sb.z. Obchodní zákoník v platném znění vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ARTELA s.r.o. (dále jen „VOP“), které upravují práva a povinnosti Provozovatele a třetích osob při poskytování a využívání služeb Provozovatele prostřednictvím jeho Webové stránky. VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy s Provozovatelem a jsou závazné pro všechny použivatele služeb Provozovatele.


II Definice pojmů

1. Zájemcem o práci/Uchazečem (dále jen Zájemce o práci) se rozumí výhradně fyzická osoba, která využívá služby Provozovatele tak, že si pomocí Webové stránky Provozovatele hledá vhodné zaměstnání v oblasti automobilového (nebo automotive) průmyslu. Služby, které Provozovatel poskytuje Zájemcům o práci, jsou bezplatné a slouží jako pomoc při hledání pracovní příležitosti prostřednictvím Webové stránky. Pro využívání služeb poskytovaných Zájemcům o práci se vyžaduje jejich registrace na Webové stránce. Zájemce o práci se registruje vyplněním on-line registračního formuláře. Svou registrací Zájemce o práci vyjadřuje svůj souhlas se zněním těchto VOP a souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu ustanovení § 11 a násl. zák. č. 122/2013 Sb.z. o ochraně osobních údajů v platném znění. Zájemce o práci může kdykoliv zrušit svou registraci zasláním e-mailové zprávy, ve které požádá Provozovatele o zrušení registrace.

2. Klientem/Firmou (dále jen Klient) se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která využívá služby Provozovatele tak, že prostřednictvím Webové stránky zveřejňuje pracovní nabídky pro případné Zájemce o práci v oblasti automobilového průmyslu a vyhledává vhodné adepty na obsazení volných pracovních pozic z databáze životopisů Provozovatele. Služby, které Provozovatel poskytuje Klientům, jsou placené, a to podle platného ceníku služeb zveřejněného na Webové stránce. Pro využívání Služeb poskytovaných Provozovatelem Klientovi se vyžaduje jejich registrace na Webové stránce. Klient se registruje vyplněním on-line registračního formuláře. Svou registrací Klient vyjadřuje svůj souhlas se zněním těchto VOP a souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu ustanovení § 11 a násl. zák. č. 122/2013 Sb.z. o ochraně osobních údajů v platném znění. Klient může kdykoliv zrušit svou registraci zasláním e-mailové zprávy, ve které požádá Provozovatele o zrušení registrace. Zrušení registrace nemá jakýkoliv vliv na trvání existujících závazkových vztahů Provozovatele a Klienta a tyto zůstávají i po zrušení registrace nadále nezměněné v platnosti. 

3. Pracovní nabídkou se rozumí nabídka volného pracovního místa (včetně dohod konaných mimo pracovní poměr a jiných právních forem zaměstnávání fyzických osob dle cizích právních řádů) v oblasti automobilového průmyslu, zveřejněná na objednávku Klienta na Webové stránce. Za pracovní nabídky nejsou považovány ty nabídky, které nemají charakter pracovní nabídky v oblasti automobilového průmyslu (a to především nabídky obsahující lživé nebo zavádějící informace, skrytou reklamu, nabídky obsahující vulgarizmy, nabídky erotického charakteru, atd.), na které si Provozovatel vyhrazuje právo nezveřejnit je nebo je stáhnout z Webové stránky.

4. Registrovaným subjektem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která se prostřednictvím on-line registračního formuláře zaregistrovala na Webové stránce Provozovatele, bylo jí vytvořeno on-line konto, chráněné jedinečným přihlašovacím jménem a heslem, a která touto registrací vyjadřuje svůj souhlas se zněním těchto VOP.


III Registrace a vznik smluvního vztahu

1. Pro využívání jakýchkoliv Sužeb Webové stránky Provozovatele se vyžaduje registrace na Webové stránce. Registrace se uskutečňuje prostřednictvím vyplnění on-line registračního formuláře. Provozovatel po úspěšném ukončení registrace vytvoří pro zaregistrovaný subjekt on-line konto, které je chráněno jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Všechny zaregistrované subjekty jsou povinné chránit přihlašovací jméno a heslo před zneužitím a neposkytovat je jakýmkoliv třetím osobám. Registrací subjekt vyjadřuje svůj souhlas se zněním těchto VOP a souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu ustanovení § 11 a násl. zák. č. 122/2013 Sb.z. o ochraně osobních údajů v platném znění.

2. Klient je oprávněn uskutečnit objednávku služeb Provozovatele elektronickými prostředky prostřednictvím on-line konta Klienta, emailem, popřípadě na základě osobní objednávky Klienta. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto údaje:

a) obchodní jméno nebo jméno a příjmení Klienta, popřípadě i jeho právní formu,

b) sídlo, místo podnikání nebo bydliště Klienta, popřípadě i korespondenční adresu Klienta,

c) IČO, DIČ a/anebo IČ DPH Klienta, pokud bylo přiděleno,

d) kontaktní údaje Klienta (telefon, fax, e-mail),

e) druh objednané Služby dle platného ceníku služeb a období poskytnutí Služby.

Objednávka, která neobsahuje požadované údaje, není způsobilým návrhem na uzavření smlouvy s Provozovatelem

3. Smluvní vztah Klienta s Provozovatelem vzniká až potvrzením objednávky (prostřednictvím Webové stránky) služby ze strany Provozovatele. Jako potvrzení objednávky je bráno i samotné poskytnutí služby objednané Klientem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, podle délky trvání Klientem objednané služby. 

4. Provozovatelem potvrzená objednávka je závazná, může být změněna pouze na základě vzájemného souhlasu obou smluvních stran. Provozovatel je oprávněn změnu Objednávky podmínit úhradou administrativního poplatku.

5. Smlouvu s Provozovatelem je možné před uplynutím doby její platnosti ukončit i písemnou dohodou smluvních stran. Jiné způsoby ukončení smlouvy s Provozovatelem, a taktéž důvody ukončení se spravují příslušným ustanovením zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

6. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že je Klient opožděn se zaplacením ceny objednané služby. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s Klientem zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy elektronicky na emailovou adresu Klienta uvedenou při registraci nebo písemně na adresu sídla, místa podnikání nebo bydliště Klienta, uvedeného při registraci.   

7. Pokud bez zavinění Provozovatele smlouva zanikne bez využití služeb objednaných Klientem, Klientovi nevzniká nárok na vrácení dohodnuté ceny. Provozovatel nijak nezodpovídá za neúplné vyčerpání služby.


IV Služby poskytované Zájemcům o práci

1. Mezi služby poskytované Zájemcům o práci patří zejména možnost prostřednictvím Webové stránky:

a. prohlížet a vyhledávat Pracovní nabídky dle Zájemcových kritérií; 

zadat vyhledávací kritéria pro automatické zasílání vhodných pracovních nabídek, vhodné pracovní nabídky budou zaslané na e-mailovou adresu Zájemce;

b. po registraci reagovat na uveřejněnou pracovní nabídku Klienta na Webové stránce;

c. po registraci uložit a zpřístupnit svůj životopis v databázi životopisů Provozovatele, a to prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na Webové stránce; Provozovatel si vyhrazuje právo upravit životopis Zájemce do strukturované podoby; Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat z databáze životopisů Provozovatele životopis, který nemá spojitost s automobilovým průmyslem, obsahuje nedostatečné informace pro vyhledávání pracovní příležitosti, nebo který podle názoru Provozovatele obsahuje irelevantní informace nebo údaje, které nesouvisí s vyhledáváním pracovní příležitosti (např.: politické a náboženské názory, reklamu, vulgarizmy, atd.);

d. po registraci si archivovat odeslané odpovědi (reakce) na pracovní nabídky zveřejněné na Webové stránce.


V Služby poskytované Klientům

1. Klient je oprávněn po registraci se na Webové stránce především:

a. zveřejnit pracovní nabídku, editovat a vymazat ji

b. vstupovat do databáze životopisů Provozovatele; Provozovatel umožňuje Klientům přístup do databáze životopisů vložených Zájemci o práci, kteří poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich dalším zpřístupněním Klientům. Klient je oprávněn využívat údaje o Zájemcích o práci, získané z Databáze životopisů Provozovatele, výhradně na vyhledávání vhodného zaměstnání.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit resp. stáhnout z Webové stránky jakékoliv nevhodné nabídky, a to především:

a. propagující válku nebo popisující kruté nebo jinak nelidské chování způsobem, který je nevhodně zlehčuje, omlouvá nebo schvaluje;

b. obsahující vulgarizmy;

c. propagující dětskou pornografii;

d. propagující politické strany nebo hnutí a/anebo jejich představitele;

e. obsahující otevřenou nebo skrytou reklamu, a to jakékoliv fyzické nebo právnické osobě, jakýmkoliv výrobkům nebo službám;

f. propagující a/anebo představující jakoukoliv formu konání, která je v rozporu s právním řádem Slovenské republiky;

g. obsahující nepravdivé, neověřené, zavádějící nebo lživé zprávy o třetím subjektu;

h. obcházející výše uvedené zákazy.


VI Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Klientů a Zájemců o práci v rozsahu údajů, které mu byli dobrovolně zpřístupněny na základě on-line registračních formulářů na Webové stránce, životopisů Zájemců o práci vložených do databáze na Webové stránce, a zároveň i reakcí na pracovní nabídky zveřejněných na webové stránce. Všechny osobní údaje dotčených osob Provozovatel zpracovává ve svém informačním systému na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů dle § 11 a násl. zák. č. 122/2013 Sb.z. o ochraně osobních údajů v platném znění, který dotčené osoby udělili vyplněním on-line registračního formuláře na Webové stránce. 

2. Provozovatel v žádném případě nepožaduje, v rámci jím poskytovaných služeb, od Zájemců o práci udání údajů spadajících do zvláštní kategorie dle ustanovení § 13 zák. č. 122/2013 Sb.z. o ochraně osobních údajů v platném znění. Provozovatel poskytl poučení o všech právech dotčené osoby v smyslu příslušných ustanovení zák. č. 122/2013 Sb.z. o ochraně osobních údajů v platném znění.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje vždy na dobu určitou, a to na dobu tří let. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.

4. Provozovatel zpracovává ve svém informačním systému, který tvoří především jeho Webová stránka, osobní údaje Klientů a Zájemců o práci, které mu byli poskytnuty, automatizovanými a/nebo neautomatizovanými prostředky zpracování. Provozovatel zpracovává osobní údaje Zájemců o práci za účelem poskytnutí pomoci Zájemcům o práci při vyhledání pracovní příležitosti prostřednictvím Webové stránky a vytvořením databáze uchazečů o zaměstnání; Provozovatelem zpracovávané osobní údaje Zájemců o práci mohou být za tímto účelem dále zpřístupněny potenciálním zaměstnavatelům. 

5. Zájemce o práci si může kdykoliv vyžádat potvrzení o tom, zdali jsou nebo nejsou jeho osobní údaje zpracované, popřípadě v jakém rozsahu Provozovatel nebo Klient tyto údaje eviduje. Zájemce o práci je oprávněn kdykoliv požádat Provozovatele nebo Klienta o likvidaci údajů, které o něm Provozovatel nebo Klient eviduje. 

6. Provozovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu osobních údajů Klienta a/nebo Zájemce o práci dle Zákona o ochraně osobních údajů a nevyužívat je pro svou osobní potřebu nebo je zpřístupnit třetím osobám bez souhlasu dotčené osoby. Povinnostmi jsou podle tohoto bodu vázány i všechny oprávněné osoby Provozovatele, které při výkonu své činnosti pro Provozovatele přicházejí do styku s osobními údaji Klienta a/nebo Zájemce o práci. Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti vyplívající z příslušných právních předpisů a/nebo z rozhodnutí dotčených orgánů.  

7. Všechny podmínky zpracování a ochrany osobních údajů v informačních systémech provozovatele jsou spravovány slovenským právním řádem, především zák. č. 122/2013 Sb.z. o ochraně osobních údajů v planém znění.


VII Cena služeb Provozovatele a platební podmínky

1. Cena Služby je určená platným ceníkem Provozovatele zveřejněným na Webové stránce v den objednání Služby. Cenu objednané Služby je Klient povinen uhradit na základě faktury vystavené Provozovatelem, a to bezhotovostním převodem na bankový účet uvedeným na faktuře ve lhůtě splatnosti faktury.

2. Faktura (daňový doklad) bude Provozovatelem obvykle vystavena až po poskytnutí služeb Klientovi, Provozovatel si vyhrazuje právo vystavit i zálohovou fakturu na zálohu na poskytnutí jeho služeb. Doba splatnosti je 15 dní ode dne vystavení faktury, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V odůvodněných případech je Provozovatel oprávněn objednanou Službu poskytnout až po úhradě Ceny objednané Služby; o této skutečnosti Provozovatel Klienta dopředu informuje.

3. V případě zpoždění Klienta s úhradou faktury vzniká Provozovateli nárok na úroky z prodlení ve výšce 0,1 % z dlužné sumy za každý den zpoždění; zároveň je Provozovatel oprávněn pozastavit Klientovi další poskytování Služeb, a to až do doby úplného zaplacení fakturované částky. V případě zpoždění Klienta je Provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy s Klientem a pohledávku vůči Klientovi podstoupit na vymáhání oprávněnému subjektu. Provozovatel vrací Klientům přeplatky faktur pouze v případě, jsou-li v jednotlivém případě vyšší než 0,50 EUR, přeplatky nižší než 0,50 EUR se nepovažují za bezdůvodné obohacení. 


VIII Zodpovědnost za škodu

1. Provozovatel nezodpovídá za obsahovou stránku nabídky zveřejněné na Webové stránce, především nezodpovídá za její grafické znázornění (např. logo, fotografie nebo jiný výsledek duševní tvořivé činnosti), gramatickou správnost, atd. Za porušení jakýchkoliv práv třetích osob, ke kterým by mohlo dojít v příčinné souvislosti se zveřejněním nabídky Klienta na Webové stránce, zodpovídá výlučně Klient. Provozovatel nezodpovídá ani za případnou škodu, která by mohla vzniknout v příčinné souvislosti se zveřejněním nabídky Klienta. Klient se zavazuje, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodů porušení jakýchkoliv práv třetích osob v souvislosti se zveřejněním nabídky Klienta na Webové stránce vzneseny jakékoliv nároky, tyto nároky Klient uspokojí a Provozovatele v celém rozsahu odškodní.

2. Klient je povinen chránit všechny osobní údaje, které mu byly zpřístupněny prostřednictvím Provozovatele a jeho Webové stránky, je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě, nebo aby nebyly dále zveřejněny. Klient v plném rozsahu zodpovídá za škodu způsobenou porušením těchto povinností.

3. Provozovatel nezodpovídá Klientovi za nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru. Provozovatel negarantuje Zájemcům o práci nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru.

4. Provozovatel nezodpovídá za škodu, která může Klientům, Zájemcům o práci nebo třetím osobám vzniknout používáním Webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

5. Provozovatel není zodpovědný za jakékoliv zneužití přihlašovacího jména a hesla Klienta nebo Zájemce o práci neoprávněnou osobou a ani za žádné případné škody a ani jiné případné nároky třetích osob, které vznikli v důsledku takového zneužití.


IX Reklamační řád

1. Chybou na straně provozovatele se rozumí zveřejnění nesprávných nebo neúplných údajů v rozporu s objednávkou Klienta („dále pouze Chyba“). Klient má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na Webové stránce Provozovatele v souvislosti s ním objednanou službou.

2. Chybou na straně Provozovatele není, pokud objednaná služba není dostupná v důsledku výpadku elektronické komunikační sítě, zdroje elektrické energie nebo v důsledku jiných skutečností, které nezávisí od vůle Provozovatele.

3. Reklamaci je Klient oprávněn uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla Provozovatele), telefonicky na číslo: +421 (0) 902 419 099, e-mailem na adresu: info@ajobs.eu, přičemž reklamace musí být doručena Provozovateli. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek vybavení reklamace do 30 dnů ode dne jejího převzetí.


X Společná a závěrečná ustanovení

1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje zveřejněním nových VOP na Webové stránce s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnost a účinnost. Zveřejněním nových VOP na Webové stránce ztrácejí tyto VOP platnost. Všechny právní vztahy související s poskytováním služeb Provozovatele prostřednictvím Webové stránky se spravují tím zněním VOP, které bylo platné a účinné v čase vzniku smluvního vztahu.

2. Všechny práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny ve smlouvě mezi Provozovatelem a Klientem ani v těchto VOP se řídí především příslušnými ustanovením zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a ostatními platnými právními předpisy SR.

3. Odlišné ustanovení smlouvy mají přednost před těmito VOP. Působnost VOP nebo jejich částí lze vyloučit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve smlouvě.

4. Tyto VOP nabývají platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na Webové stránce.
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Slovenská republika

+ 421 (0) 902 419 099
IČO:
46726781
DIČ:
2023569515


Aktuální nabídka na Váš e-mail:
Kontakt
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Slovenská republika

+421 (0)902 419 099