Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Klientů a Zájemců o práci v rozsahu údajů, které mu byli dobrovolně zpřístupněny na základě on-line registračních formulářů na Webové stránce, životopisů Zájemců o práci vložených do databáze na Webové stránce, a zároveň i reakcí na pracovní nabídky zveřejněných na webové stránce. Všechny osobní údaje dotčených osob Provozovatel zpracovává ve svém informačním systému na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů dle § 11 a násl. zák. č. 122/2013 Sb.z. o ochraně osobních údajů v platném znění, který dotčené osoby udělili vyplněním on-line registračního formuláře na Webové stránce. 

2. Provozovatel v žádném případě nepožaduje, v rámci jim poskytovaných služeb, od Zájemců o práci udání údajů spadajících do zvláštní kategorie dle ustanovení § 13 zák. č. 122/2013 Sb.z. o ochraně osobních údajů v platném znění. Provozovatel poskytl poučení o všech právech dotčené osoby v smyslu příslušných ustanovení zák. č. 122/2013 Sb.z. o ochraně osobních údajů v platném znění.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje vždy na dobu určitou, a to na dobu tří let. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.

4. Provozovatel zpracovává ve svém informačním systému, který tvoří především jeho Webová stránka, osobní údaje Klientů a Zájemců o práci, které mu byli poskytnuty, automatizovanými a/nebo neautomatizovanými prostředky zpracování. Provozovatel zpracovává osobní údaje Zájemců o práci za účelem poskytnutí pomoci Zájemcům o práci při vyhledávání pracovní příležitosti prostřednictvím Webové stránky a vytvořením databáze uchazečů o zaměstnání; Provozovatelem zpracovávané osobní údaje Zájemců o práci mohou být za tímto účelem dále zpřístupněny potenciálním zaměstnavatelům. 

5. Zájemce o práci si může kdykoliv vyžádat potvrzení o tom, zdali jsou nebo nejsou jeho osobní údaje zpracované, popřípadě v jakém rozsahu Provozovatel nebo Klient tyto údaje eviduje. Zájemce o práci je oprávněn kdykoliv požádat Provozovatele nebo Klienta o likvidaci údajů, které o něm Provozovatel nebo Klient eviduje. 

6. Provozovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu osobních údajů Klienta a/nebo Zájemce o práci dle Zákona o ochraně osobních údajů a nevyužívat je pro svou osobní potřebu nebo je zpřístupnit třetím osobám bez souhlasu dotčené osoby. Povinnostmi jsou podle tohoto bodu vázány i všechny oprávněné osoby Provozovatele, které při výkonu své činnosti pro Provozovatele přicházejí do styku s osobními údaji Klienta a/nebo Zájemce o práci. Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti vyplívající z příslušných právních předpisů a/nebo z rozhodnutí dotčených orgánů.

7. Všechny podmínky zpracování a ochrany osobních údajů v informačních systémech provozovatele jsou spravovány slovenským právním řádem, především zák. č. 122/2013 Sb.z. o ochraně osobních údajů v platném znění.ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Slovenská republika

+ 421 (0) 902 419 099
IČO:
46726781
DIČ:
2023569515


Aktuální nabídka na Váš e-mail:
Kontakt
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Slovenská republika

+421 (0)902 419 099